Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.: Έκδοση ΚΥΑ των θέσεων στο δημόσιο τομέα.

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας από Ιδιώτες και επιχειρήσεις στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ για το 2020-2021

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος  Β’ της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 5139 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2020 (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-2020)​ της με αρ. πρωτ.  47100/1176/16-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ε φάσης της Μαθητείας για το σχολικό έτος 2020-2021 εκδόθηκε ΚΥΑ με τους φορείς του δημοσίου που προσφέρουν θέσεις σε εκπαιδευόμενους της Περιφέρειας μας και καλούνται οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παρέχουν στους μαθητευόμενους κατάρτιση στο χώρο εργασίας.  Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης διδασκαλίας στην τάξη και εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον  με μισθό,  πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αναβάθμιση πτυχίου. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες, φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 21,78 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το ΥΠΑΙΘ ορίζεται στα 16,54 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΑΙΘ στους μαθητευόμενους.

Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνονται από την Υπεύθυνη Μαθητείας ΠΔΕ ΑΜΘ Ευαγγελία Βαβούρα στο τηλέφωνο 2531083516.

 

--
--