Text Size

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά σε υποψήφιους αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών λειτουργών

Σε συνέχεια της από 15/09/2017 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ30 Κοιν. λειτουργών που κλήθηκαν να καταθέσουν δήλωση προτίμησης θα πρέπει, να προετοιμάσουν και να έχουν στην κατοχή τους, τα απαιτούμενα για την πρόσληψή τους δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
  • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 3. Ταυτότητα
 4. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
 9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις  ή αποδεικτικό καθορισμένου ραντεβού σε Δημόσιο Νοσοκομείο, οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι όσοι αναπληρωτές έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση διενέργειας ελέγχου γνησιότητας, να την προσκομίσουν.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 πρέπει να κάνετε αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Επίσης ανακοινώνεται ότι:

ü  οι αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που θα εργασθούν σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ΣΔΕΥ, Γενικά σχολεία της ΑΜΘ: Την Τετάρτη 20/09/2017 να προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου), προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας, αφού έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τις αντίστοιχες διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (σχετικά με την αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα Εργάνη).

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.